Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2007-10-26

· Koncernens nettoomsättning för januari-september 2007 uppgick till 14 086 (januari-september 2006: 13 762) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 164 (1 090) mnkr.

· Resultatet per aktie uppgick till 13,7 (12,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,5 (9,0) %.

· Rörelseresultatet blev 1 804 (1 714) mnkr. Resultatet påverkades positivt av högre tidningspapperspriser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper, större underhålls- och ombyggnadsstopp samt lägre leveranser.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 642 mnkr, vilket var 113 mnkr högre än under andra kvartalet. I resultatet ingår 105 mnkr från försäljning av aktier. Resultatet påverkades i övrigt negativt av kostnader och produktionsbortfall i samband med ombyggnadsstopp vid Iggesunds Bruk.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa har påverkats av lägre efterfrågan och ökad import. Holmen Papers leveranser var 1 % lägre än under januari-september 2006. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 3 % högre jämfört med samma period föregående år.

· Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Efterfrågan på Iggesund Paperboards produkter var fortsatt god men leveranserna minskade med 4 % jämfört med januari-september 2006 på grund av ombyggnadsstoppet. Prishöjningar har fått visst genomslag under tredje kvartalet.

· Holmens styrelse har beslutat att bygga ett sågverk vid Bravikens pappersbruk i Norrköping.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser