Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-10-25

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört med 610 Mkr för andra kvartalet.

· Nettoomsättningen uppgick till 12 312 (11 107) Mkr. Nettoomsättningen för tredje kvartalet var 4 099 Mkr jämfört med 4 097 Mkr för andra kvartalet.

· Rörelseresultatet blev 2 275 (1 857*) Mkr. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 909 Mkr jämfört med 663 Mkr för andra kvartalet.

· Resultatet efter skatt blev 1 958 (3 656) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 24,50 (41,20) kronor. Vinsten per aktie för tredje kvartalet blev 13,00 kronor.

· Avkastningen på operativt kapital blev 14,3 (14,3*) procent. Avkastningen på eget kapital var 19,3 (29,9) procent.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper försvagades under tredje kvartalet. Holmen Papers kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.

· Marknadsläget för kartong var oförändrat svagt under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards produktion fortsatte att begränsas av marknadsskäl. Priserna var stabila.

· * exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter *Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser