Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2009-05-07
  • Koncernens nettoomsättning för januari-mars 2009 uppgick till 4 529 (januari-mars 2008: 4 875) Mkr.
  • Resultatet efter skatt blev 245 (271) Mkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,9 (3,2) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,4 (6,4) procent.
  • Rörelseresultatet blev 415 (446) Mkr. Höjda priser på tidningspapper och kartong har påverkat resultatet positivt samtidigt som svag efterfrågan och omfattande produktionsbegränsningar belastat resultatet.
  • Rörelseresultatet var 131 Mkr högre än under fjärde kvartalet 2008. Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och lägre kostnader medan låga leveranser påverkade resultatet negativt.
  • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var 15 procent lägre under första kvartalet än under motsvarande period 2008. Prishöjningar har genomförts.
  • Leveranserna av färskfiberkartong till Europa minskade med 15 procent under första kvartalet 2009. Efter prishöjningar under andra halvåret 2008 har priserna varit stabila.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser