Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-04-28

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 3 801 (januari-mars 2004: 3 903) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 217 (376) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 2,56 (4,52) kronor. Avkastningen på eget kapital var 5,5 (8,6) %.

· Rörelseresultatet blev 364 (572) mnkr. Resultatnedgången beror på betydande kostnadsökningar för insatsvaror och lägre leveranser. Priset för tidnings- och journalpapper var högre, men resultateffekten begränsades av negativa valutaeffekter. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 ökade resultatet med 12 mnkr till 364 mnkr.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var i stort oförändrad jämfört med första kvartalet 2004. Holmen Papers leveranser var 1 % lägre än motsvarande period föregående år och 15 % lägre än under fjärde kvartalet. Priset höjdes under kvartalet.

· Efterfrågan på nyfiberkartong i Europa var något lägre än under första kvartalet 2004. Iggesund Paperboards leveranser minskade med 8 % jämfört med motsvarande period föregående år och var 2 % lägre än under fjärde kvartalet. Mindre prishöjningar har kunnat genomföras.

· Holmen tillämpar från och med denna delårsrapport IFRS i sin koncernredovisning.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser