2004-04-29

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 3 903 (januari-mars 2003: 4 001) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 349 (389) Mkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 4,36 (4,86) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,9 (10,3) procent.

· Rörelseresultatet blev 534 (635) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 75 Mkr och Iggesund Paperboards minskade med 29 Mkr. Högre leveransvolymer påverkade resultatet positivt medan lägre priser samt valutaeffekter påverkade resultatet negativt.

· Jämfört med fjärde kvartalet 2003 ökade resultatet med 27 Mkr till 534 Mkr.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har förbättrats något men priserna har gått ned. Holmen Papers leveranser var högre än första kvartalet föregående år.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt under första kvartalet och leveranserna ökade något. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna generellt stabila.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019