Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-04-26
  • Rörelseresultatet uppgick till 703 Mkr jämfört med 641 Mkr första kvartalet 2000 exklusive överlåtna verksamheter. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 438 Mkr.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 699 Mkr jämfört med 605 Mkr första kvartalet 2000 exklusive överlåtna verksamheter (första kvartalet 2000 inklusive överlåtna verksamheter: 823 Mkr). Resultatet för fjärde kvartalet 2000 var 424 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 490 (607) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,10 (6,80) kronor. Avkastningen på eget kapital var 13,4 (15,0) procent.
  • Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt bra och Holmen Papers orderläge var starkt. Priserna höjdes vid årsskiftet.
  • Marknadsläget för kartong var under första kvartalet 2001 svagare än motsvarande period föregående år. Iggesund Paperboard genomförde vid årsskiftet prishöjningar för solid- och falskartong.
  • Holmens styrelse har fattat principbeslut om att investera i en ny maskin för tillverkning av trähaltigt tryckpapper. Planerad produktionsstart är slutet 2003/början 2004.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser