Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2009-02-05

· Koncernens nettoomsättning för 2008 uppgick till 19 334 (2007: 19 159) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 642 (1 505) Mkr.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 7,6 (17,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 3,9 (9,2) procent.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 9 (12) kronor per aktie.

· Rörelseresultatet blev 1 051 (2 843) Mkr. I resultatet ingår netto -361 (557) Mkr i jämförelsestörande poster huvudsakligen som följd av stängda produktionsanläggningar under året.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 412 (2 286) Mkr. Resultatnedgången beror främst på lägre tidningspappers- och trävarupriser samt ökade kostnader för virke och andra insatsvaror.

· Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 284 Mkr, vilket var 78 Mkr lägre än under tredje kvartalet. Resultatförsämringen förklaras främst av lägre resultat inom Iggesund Paperboard och säsongsmässigt högre personal- och underhållskostnader.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa var 3 procent lägre år 2008 än under föregående år. Balansen mellan utbud och efterfrågan var dock relativt god beroende på betydande kapacitetsneddragningar samt ökad export från och minskad import till Europa.

· Leveranserna av färskfiberkartong till Europa från europeiska producenter minskade med 2 procent under 2008. Prishöjningar har under andra halvåret genomförts i Europa.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser