Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-01-31
  • Resultatet efter finansiella poster ökade till 2 409 (1998: 2 338) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet var 631 Mkr jämfört med 620 Mkr för tredje kvartalet.
  • Årets resultat efter skatt blev 1 814 (2 504) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 20,40 (28,20) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,6 (14,4) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 20 508 (22 676) Mkr.
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 11 (10) kronor per aktie. Styrelsen avser också att föreslå bolagsstämman att till aktieägarna dela ut aktier motsvarande 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper AB i samband med en planerad börsintroduktion av detta bolag under våren.
  • Ordinarie bolagsstämma flyttas till den 12 april från som tidigare aviserats den 23 mars.
  • Styrelsen har föreslagit att bolagets firma skall ändras till Holmen Aktiebolag. En extra bolagsstämma den 10 februari tar ställning till förslaget, varefter koncernnamnet avses bli Holmen.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveranser under fjärde kvartalet var höga och kapaciteten utnyttjades fullt. Priserna i lokala valutor var efter en viss nedjustering i början av 1999 stabila.
  • Efterfrågan på kartong ökade. Iggesund Paperboards leveranser minskade under fjärde kvartalet till följd av produktionsstörningar efter ombyggnad i bruket i Workington, vilka påverkade resultatet negativt med drygt 100 Mkr. Prishöjningar har aviserats med genomförande från årsskiftet.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser