Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-11-26

Skatteverket beslöt i december 2003 att höja taxeringen för Holmen AB med omkring 2 600 mnkr, vilket skulle medföra en ökad skattekostnad om drygt 700 mnkr för bolaget. Beslutet avsåg den kapitalnedsättning och utdelning från koncernens franska verksamhet som hade redovisats i bolagets deklaration för 2001. Holmen överklagade beslutet till länsrätten.

Skatteverket har nu i ett omprövningsbeslut meddelat att man inte längre vidhåller sitt tidigare beslut utan godtar det sätt på vilket Holmen har redovisat kapitalnedsättningen och utdelningen.

Holmen har inte reserverat för några skattekostnader, varför Skatteverkets omprövningsbeslut inte medför någon resultateffekt.

För ytterligare information, kontakta ekonomi- och finansdirektör Anders Almgren, tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser