Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2014-10-23
Kvartal Januari-september Helår
    Mkr 3-14 2-14 3-13 2014 2013 2013
Nettoomsättning 3 956 3 946 3 939 11 983 12 293 16 231
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
522 351 326 1 262 871 1 209
Rörelseresultat 522 351 326 1 262 731 1 069
Resultat efter skatt 385 250 207 912 481 711
Resultat per aktie, kr 4,6 3,0 2,5 10,9 5,7 8,5
Avkastning på eget kapital, % 7,4 4,8 4,1 5,8 3,1 3,4
Kassaflöde före investeringar 738 484 567 1 762 1 567 2 011
Skuldsättningsgrad 0,29 0,31 0,31 0,29 0,31 0,29
  • Rörelseresultatet blev 1 262 (januari-september 2013: 731) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper och sågade trävaror, en svagare svensk krona samt sänkta produktionskostnader för kartong. Föregående års resultat belastades med jämförelsestörande poster om -140 Mkr.
  • Under tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet till 522 Mkr, vilket var 171 Mkr högre än andra kvartalet tack vare bra kartongproduktion och säsongsmässigt låga kostnader.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 912 (481) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 10,9 (5,7) kr.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan det var svagt för tryckpapper. För sågade trävaror försvagades marknadsläget till följd av högt utbud på marknaden.

   
För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

  
Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 12.00Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser