Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2015-05-08
Kvartal Helår
Mkr 1-15 4-14 1-14 2014
Nettoomsättning 4 154 4 011 4 081 15 994
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
396 472 389 1 734
Rörelseresultat 396 22 389 1 284
Resultat efter skatt 298 -4 276 907
Resultat per aktie, kr 3,5 -0,1 3,3 10,8
Avkastning på eget kapital, % 5,6 0,0 5,3 4,3
Kassaflöde före investeringar 522 414 540 2 176
Skuldsättningsgrad 0,26 0,28 0,28 0,28
  • Rörelseresultatet för januari-mars 2015 blev 396 Mkr (januari-mars 2014: 389 Mkr). Resultatet påverkades positivt av ökad försäljning av kartong och sänkta produktionskostnader medan planerade större underhålls- och ombyggnadsstopp belastade resultatet med 130 Mkr. Prisnedgångar för tryckpapper och sågade trävaror uppvägdes av en svagare svensk krona.
  • Jämfört med fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 76 Mkr, exklusive föregående kvartals jämförelsestörande post. Nedgången beror på underhålls- och ombyggnadsstopp vilket delvis kompenserades av bättre resultat för skog och energi.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 298 (276) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,5 (3,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,6 (5,3) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05 
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 8 maj 2015 kl. 12.15.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser