Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2014-05-07
Kvartal Helår
Mkr 1-14 4-13 1-13 2013
Nettoomsättning 4 081 3 938 4 158 16 231
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
389 338 238 1 209
Rörelseresultat 389 338 98 1 069
Resultat efter skatt 276 230 42 711
Resultat per aktie, kr 3,3 2,7 0,5 8,5
Avkastning på eget kapital, % 5,3 4,5 0,8 3,4
Kassaflöde före investeringar 540 444 352 2 011
Skuldsättningsgrad 0,28 0,29 0,31 0,29
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 389 (januari-mars 2013: 238) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper, stabilare kartongproduktion samt högre priser och ökade leveranser för sågade trävaror.
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 51 Mkr, främst till följd av genomförda prishöjningar för tryckpapper.
  • Marknadsläget för kartong var bra. För sågade trävaror ökade efterfrågan från låga nivåer. Efterfrågan på tryckpapper har fortsatt att minska.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 276 (42) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,3 (0,5) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,3 (0,8) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 7 maj 2014 kl. 12:30.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser