Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2015-08-13
Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-15 1-15 2-14 2015 2014 2014
Nettoomsättning 4 139 4 154 3 946 8 293 8 027 15 994
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
435 396 351 831 740 1 734
Rörelseresultat 435 396 351 831 740 1 284
Resultat efter skatt 322 298 250 620 526 907
Resultat per aktie, kr 3,8 3,5 3,0 7,4 6,3 10,8
Avkastning på eget kapital, % 6,1 5,6 4,8 5,8 5,0 4,3
Kassaflöde före investeringar 574 522 484 1 097 1 024 2 176
Skuldsättningsgrad 0,29 0,26 0,31 0,29 0,31 0,28
  • Rörelseresultatet för januari-juni 2015 blev 831 Mkr (januari-juni 2014: 740 Mkr). Resultatförbättringen beror på sänkta kostnader och ökad försäljning av kartong. Priserna för tryckpapper och sågade trävaror sjönk men uppvägdes till viss del av en svagare svensk krona.
  • Jämfört med första kvartalet ökade rörelseresultatet med 39 Mkr till 435 Mkr. Intjäningen från vattenkraft minskade säsongsmässigt. Första kvartalets resultat belastades av kostnader i samband med underhålls- och ombyggnadsstopp.
  • Resultatet efter skatt för januari-juni uppgick till 620 (526) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 7,4 (6,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,8 (5,0) procent.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05 
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22 
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdagen den 13 augusti 2015 kl. 12.30. Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser