Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2014-08-13
    Kvartal        Januari-juni
Helår
   Mkr 2-14 1-14 2-13 2014 2013 2013
Nettoomsättning 3 946 4 081 4 197 8 027 8 354 16 231
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster
351 389 307 740 545 1 209
Rörelseresultat 351 389 307 740 405 1 069
Resultat efter skatt 250 276 232 526 274 711
Resultat per aktie, kr 3,0 3,3 2,8 6,3 3,3 8,5
Avkastning på eget kapital, % 4,8 5,3 4,5 5,0 2,6 3,4
Kassaflöde före investeringar 484 540 649 1 024 1 000 2 011
Skuldsättningsgrad 0,31 0,28 0,33 0,31 0,33 0,29
  • Rörelseresultatet blev 740 (januari-juni 2013: 405) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser för tryckpapper och sågade trävaror samt sänkta kostnader. Föregående års resultat belastades med jämförelsestörande poster om -140 Mkr.
     
  • Under andra kvartalet uppgick rörelseresultat till 351 Mkr, vilket var 38 Mkr lägre än första kvartalet på grund av säsongsmässigt lägre vattenkraftsproduktion.
      
  • Resultatet efter skatt uppgick till 526 (274) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,3 (3,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 5,0 (2,6) procent.
      
  • Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet medan det försvagades för tryckpapper. För sågade trävaror var marknadsläget bra för furu men försvagades för gran.

     
För ytterligare information kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 13 augusti 2014 kl.12.45.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser