Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-03-20

Vid ordinarie bolagsstämma i Holmen AB på onsdagen fastställdes
utdelningen till 10 kronor per aktie.

Styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Kempe, Hans Larsson, Arne
Mårtensson, Bengt Pettersson, Per Welin och Christer Zetterberg
omvaldes. Till ny ledamot valdes verkställande direktören och
koncernchefen Göran Lundin.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg
till ordförande och Carl Kempe till vice ordförande.

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets aktier
på börs. Bolagets innehav av egna aktier får inte överstiga tio procent
av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta
aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamheter eller för
att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske över börs.

VD och koncernchefen Göran Lundins anförande vid bolagsstämman återges
på Holmens hemsida www.holmen.comOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser