Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-04-10

Vid årsstämma i Holmen onsdagen den 10 april fastställdes utdelningen till 9 kronor per aktie för verksamhetsåret 2012. Beslutet innebär en höjning av utdelningen med 1 krona per aktie jämfört med föregående år.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Magnus Hall, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran Lundin. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn George Pettersson utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2012.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.com.

______________________________________________________________________________________________

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värde­pappersmarknaden informationen i detta pressmeddelande. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 10 april 2013 kl. 17.15.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser