Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
1999-10-28
  • Resultatet efter finansiella poster blev 1 778 (motsvarande period 1998: 1 897) Mkr.
  • Resultatet för tredje kvartalet var 620 Mkr jämfört med 543 Mkr för andra kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt blev 1 205 (1 312) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 13,60 (14,80) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,5 (10,5) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 16 533 (16 924) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark under tredje kvartalet och kapacitetsutnyttjandet inom Holmen Paper var mycket högt. Priserna var stabila. På kartong var efterfrågan fortsatt stor och Iggesund Paperboard noterade ökad orderingång och högre leveranser jämfört med andra kvartalet. Prishöjningar har aviserats.
  • Efterfrågan på finpapper var också stor och den säsongmässiga nedgången under sommaren mindre än normalt. Finpapperspriserna höjdes under tredje kvartalet och ytterligare höjningar har aviserats fr o m oktober.
  • Per den 1 oktober 1999 lade MoDo och SCA samman sina verksamheter inom finpappers och grossistområdena i det nya 50/50-ägda bolaget Modo Paper AB. Avsikten är att börsnotera Modo Paper, om möjligt under år 2000.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser