1999-08-17
  • Resultatet efter finansiella poster blev 1 158 (motsvarande period 1998: 1 391) Mkr.
  • Resultatet för andra kvartalet var 543 Mkr jämfört med 615 Mkr för första kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt blev 786 (960) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 8,80 (10,80) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,4 (11,7) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 131 (11 511) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark samtidigt som marknaderna för såväl kartong som finpapper förbättrades. Priserna på tidnings- och journalpapper samt kartong var stabila. Finpapperspriserna steg under slutet av perioden efter att tidigare under året ha varit under press.
  • Kapacitetsutnyttjandet för huvudprodukterna förbättrades under andra kvartalet.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019