Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-06-19

Holmen köper tillbaka vattenkraft om 541 GWh i Umeälven för sammanlagt
drygt 1,7 miljarder kronor. Affären genomförs per årsskiftet 2002/2003
sedan Holmen beslutat utnyttja en option att köpa tillbaka tillgångarna,
som 1983 såldes i form av en s k partnerfinansiering.

Affärsområdet Holmen Kraft hanterar redan den kraft som produceras av de
berörda kraftverken mot att partnerfinansiärerna erhåller viss avtalad
ersättning.

För Holmen innebär återköpet att resultatet före skatt förbättras med
cirka 45 Mkr på årsbasis fr o m 2003 genom att Holmen Krafts
rörelseresultat förbättras med cirka 135 Mkr samtidigt som
räntekostnader för finansieringen av återköpet bedöms öka koncernens
finansnetto med cirka 90 Mkr.

Affären medför att koncernens skuldsättningsgrad ökar med cirka 0,1.

När återköpet är genomfört äger Holmen cirka 920 GWh vattenkraft.
Därutöver förfogar Holmen över cirka 170 GWh partnerfinansierad kraft.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser