Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-06-16

Holmens styrelse har vid styrelsemöte den 15 juni beslutat kalla till en
extra bolagsstämma den 15 augusti 2000.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen
att återköpa bolagets aktier.

Styrelsens förslag innebär i huvudsak att styrelsen bemyndigas att, under
perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, förvärva högst så många
aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier
i bolaget.

Förvärv skall ske på OM Stockholmsbörsen till vid var tid gällande
börskurs. Ett återköp om tio procent motsvarar inemot två miljarder kronor
vid nuvarande kursnivå.

Det föreslagna återköpet är ett steg för att uppnå en mera ändamålsenlig
kapitalstruktur.

Ett återköp av bolagets aktier på dagens kursnivå skulle höja Holmens
avkastning på eget kapital och vinst per aktie.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser