Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-12-13

Holmen föreslår
Ordinarie utdelning 9 kronor/aktie
och extrautdelning 60 kronor/aktie

Holmens styrelse beslutade på onsdagen att till den ordinarie
bolagsstämman den 20 mars 2001 lägga fram förslag om en ordinarie
utdelning för verksamhetsåret 2000 om 9 kronor per aktie och en
extrautdelning om 60 kronor per aktie.

För den ordinarie utdelningen åtgår 720 Mkr och för extrautdelningen 4 798
Mkr.

Beslutar bolagsstämman enligt styrelsens förslag, beräknas Holmens
skuldsättningsgrad efter utbetalning av det totala utdelningsbeloppet om
cirka 5 500 Mkr uppgå till cirka 0,35. Holmens långsiktiga
kapitalstrukturmål är en skuldsättningsgrad i intervallet 0,5 - 0,7.

Holmens mål för årlig ordinarie aktieutdelning är att denna skall utgöra 5
- 7 procent av eget kapital. För verksamhetsåret 1999 lämnades en
utdelning om 11 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen om 9 kronor
per aktie motsvarar cirka 6 procent av eget kapital beräknat efter den
föreslagna extrautdelningen, och innebär en anpassning till den förändrade
kapitalstrukturen.

Styrelsen har också beslutat föreslå bolagsstämman att de under året
återköpta aktierna i Holmen, 8 885 827 B-aktier, skall indragas varigenom
aktiekapitalet nedsättes med 444 Mkr.

Styrelsen har vidare beslutat lägga fram ett förslag till bolagsstämman om
ett nytt bemyndigande att återköpa upp till 10 procent av bolagets aktier.
Detta motsvarar 7 997 245 aktier efter den ovan nämnda indragningen.

För ytterligare information, kontakta gärna Holmens VD och koncernchef Per
Ericson, tel. 08/666 21 00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser