Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-04-07

Holmen och Metsä Tissue bidrar till saneringen av Svartsjöarna

Holmen AB och Metsä Tissue AB har träffat avtal med Länsstyrelsen i Jönköpings län om att ekonomiskt bidra till saneringen av Svartsjöarna i Hultsfreds kommun.

Området kring Svartsjöarna är enligt Naturvårdsverkets bedömning av riksintresse för naturvården. Svartsjöarna är belastade med föroreningar i sådan utsträckning att åtgärder enligt miljöbalken anses påkallade. Föroreningarna har uppkommit genom utsläpp av fibrer och kvicksilver från Pauliströms Bruk under brukets drygt hundraåriga verksamhet. Bruket upphörde med kvicksilveranvändningen vid mitten av 60-talet. De stora fiberutsläppen upphörde i början av 70-talet. Holmen (dåvarande MoDo) förvärvade Pauliströms Bruk 1965 och överlät det till Metsä Tissue 1989.

Genom att träffa avtalet undviker parterna en långvarig rättslig prövning av ansvarsfrågan samtidigt som det möjliggör att saneringsarbetet nu kan komma till stånd. Den totala kostnaden för förberedelser och genomförande av åtgärderna inklusive miljökontroller är beräknad till drygt 100 Mkr. Bolagen åtar sig att gemensamt betala 21 Mkr, varav Holmen svarar för merparten.

Avtalet förutsätter för sin giltighet att Naturvårdsverket senast den 1 juni i år har fattat beslut om att bidra med statliga medel till projektet.

Saneringen beräknas starta under 2005 och avslutas under 2008. Hultsfreds kommun kommer att administrera och ansvara för saneringsarbetet.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser