Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2011-10-26
            Kvartal     Jan-sept  Helår
 Mkr         3-11 2-11 3-10  2011  2010  2010
 Nettoomsättning  4 518 4 787 4 205 14 026 12 833 17 581
 Resultat före 
 avskrivningar*)   838  808  697 2 511 1 910 2 583
 Rörelseresultat*)  519  492  383 1 570  971 1 332
 Resultat efter skatt 343  302  216 1 015  528  704
 Resultat per aktie,
 kr          4,1  3,6  2,6  12,1  6,3  8,4
 Avkastning på eget 
 kapital, %      8,1  7,3  5,2  8,1  4,3  4,2

*)Exklusive jämförelsestörande poster som för 2010 uppgick till +264 Mkr.

 • Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till 1 015 (januari-september 2010: 528) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 12,1 (6,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 8,1 (4,3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 570 (971) Mkr. Förbättringen beror på högre priser för tidningspapper och kartong medan ökade kostnader för ved och returpapper påverkade resultatet negativt.
 • Efterfrågan på både tidningspapper och kartong i Europa försvagades under det tredje kvartalet och marknadsläget för sågade trävaror var fortsatt svagt.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-september 2011. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 26 oktober 2011 kl. 13.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser