Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-10-26
               Kvartal     Januari-september  Helår
 Mkr          3-10  2-10   3-09  2010   2009    2009
 Nettoomsättning    4 205 4 227  4 387 12 833 13 412   18 071
 Rörelseresultat     383  268   442  971  1 229    1 620
 Resultat efter skatt  216  133   280  528   781    1 006
 Resultat per aktie, kr 2,6  1,6   3,3  6,3   9,3    12,0
 Avkastning på eget   
 kapital, %       5,2  3,2   7,0  4,3   6,7     6,4
 • Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 6,3 (9,3) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,3 (6,7) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 971 (1 229) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser och högre fiberkostnader. Lönsamheten för koncernens övriga affärsområden förbättrades.
 • Rörelseresultatet ökade från andra till tredje kvartalet med 115 Mkr till 383 Mkr. Resultatförbättringen förklaras av säsongsmässigt lägre personal- och underhållskostnader samt högre kartongproduktion.
 • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under tredje kvartalet. Marknadsläget för färskfiberkartong var bra och leveranserna till Europa ökade med 10 procent under årets första nio månader jämfört med samma period föregående år.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser