Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-11-12

· Koncernens nettoomsättning för januari-september 2008 uppgick till 14 291 (januari-september 2007: 14 086) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 371 (1 164) Mkr.

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 4,4 (13,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 3,0 (9,5) %.

· Rörelseresultatet blev 767 (1 804) Mkr. I resultatet ingår netto -361 Mkr i jämförelsestörande poster inom Holmen Paper, varav -298 Mkr avser reservation i tredje kvartalet för nedläggning av Wargöns Bruk.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1 128 (1 804) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och högre kostnader för virke och andra insatsvaror.

· För tredje kvartalet uppgick rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 362 Mkr, vilket var 42 Mkr högre än under andra kvartalet. Resultatförbättringen förklaras främst av säsongsmässigt lägre personal- och underhållskostnader, samtidigt som högre kostnader för insatsvaror påverkade resultatet negativt.

· Efterfrågan på tidningspapper i Europa var lägre än föregående år. Samtidigt har exporten från Europa ökat, importen minskat och kapacitet ställts av, vilket har medfört att kapacitetsutnyttjandet är högt för europeiska producenter.

· Leveranserna av färskfiberkartong till Europa från europeiska producenter var under januari-september på samma nivå som föregående år. Prishöjningar har under andra halvåret genomförts i Europa.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser