Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-10-27

· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 12 084 (januari-september 2004: 11 611) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 859 (1 026) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 10,1 (12,2) kronor. Avkastningen på eget kapital var 7,4 (8,4) %.

· Rörelseresultatet blev 1 403 (1 600) mnkr. Resultatnedgången beror främst på betydande kostnadsökningar för energi och andra insatsvaror samt negativa valutaeffekter. Högre priser för tidnings- och journalpapper har samtidigt haft en positiv resultatpåverkan.

· Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet för tredje kvartalet med 141 mnkr till 590 mnkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre kostnader.

· Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade med 3 % jämfört med januari-september 2004. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes vid årets början.

· Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 3 % lägre än under januari-september 2004 på grund av lägre produktion. Iggesund Paperboard har aviserat vissa prishöjningar.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser