Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-10-28

· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 611 (januari-september 2003: 11 876) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 973 (1 156) Mkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 11,55 (13,92) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,9 (10,3) procent.

· Rörelseresultatet för januari-september blev 1 525 (1 831) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre tidningspapperspriser och negativa valutaeffekter, som delvis uppvägdes av högre leveransvolymer.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet steg jämfört med föregående kvartal med 79 Mkr till 535 Mkr. Förbättringen beror främst på säsongsmässigt lägre kostnader.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka. Kapacitetsutnyttjandet var högt men prisnivån otillfredsställande. Holmen Papers leveranser ökade med tre procent jämfört med föregående år.

· Efterfrågan på nyfiberkartong var fortsatt stabil. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var högt, priserna stabila och leveranserna ökade med fyra procent jämfört med föregående år.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser