Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2003-10-30

· Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till 11 876 (januari-september 2002: 11 961) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 156 (1 523) Mkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 14,45 (19,04) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,3 (14,5) procent.

· Rörelseresultatet blev 1 831 (2 075) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 689 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 159 Mkr, främst genom högre volymer.

· Jämfört med andra kvartalet minskade resultatet med 22 Mkr till 587 Mkr.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt under tredje kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt att begränsas. Priserna var stabila men lägre än föregående år.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser