Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2013-08-14
Kvartal Januari-juni Helår
   Mkr

2-13

1-13

2-12

2013

2012

2012

Nettoomsättning 4 197 4 158 4 569 8 354 9 347 17 852
Rörelseresultat exkl.
jämförelsestörande poster*
307 238 488 545 1 048 1 713
Rörelseresultat 307 98 488 405 1 048 1 520
Resultat efter skatt 232 42 313 274 701 1 853
Resultat per aktie, kr 2,8 0,5 3,7 3,3 8,3 22,1
Avkastning på eget kapital, % 4,5 0,8 6,4 2,6 7,2 9,3

*Jämförelsestörande poster i rörelseresultatet avser nedskrivning och omstruktureringskostnader inom Holmen Paper om -140 Mkr i K1 2013 och -193 Mkr i K4 2012.

  • Resultatet efter skatt för januari-juni 2013 uppgick till 274 (januari-juni 2012: 701) Mkr.
  • Resultatet per aktie blev 3,3 (8,3) kr.
  • Avkastningen på eget kapital var 2,6 (7,2) procent.
  • Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 545 (1 048) Mkr. Nedgången beror på lägre försäljningspriser för tryckpapper och en starkare svensk krona.
  • Jämfört med första kvartalet ökade rörelseresultatet med 69 Mkr till 307 Mkr. Bildandet av ett samägt vindkraftsbolag och uppstart av biobränslepanna i England påverkade resultatet positivt, medan ett omfattande underhållsstopp vid Iggesunds Bruk påverkade negativt.
  • Marknadsläget för kartong var stabilt medan efterfrågan på tryckpapper och sågade trävaror var fortsatt svag.

   
För ytterligare information kontakta:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-juni 2013. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 14 augusti 2013 kl. 12.15.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser