Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-08-11
                    Kvartal     Januari-juni Helår
 Mkr              2-10  1-10   2-09  2010  2009  2009
 Nettoomsättning        4 227 4 400  4 496 8 628 9 025 18 071
 Rörelseresultat        268  320   372  588  787  1 620
 Resultat efter skatt      133  178   256  312  501  1 006
 Resultat per aktie, kr     1,6  2,1   3,0  3,7  6,0  12,0
 Avkastning på eget kapital, % 3,2  4,3   6,6  3,8  6,5  6,4
 • Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 3,7 (6,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 3,8 (6,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 588 (787) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser. Lönsamheten för koncernens övriga affärsområden förbättrades.
 • Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet 2010 till 268 Mkr, vilket var 52 Mkr lägre än under första kvartalet. Resultatnedgången förklaras av säsongsmässigt lägre resultat inom Holmen Energi.
 • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under andra kvartalet. Marknadsläget för färskfiberkartong var starkt och leveranserna från europeiska producenter till Europa har ökat med

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för januari-juni 2010. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 11 augusti 2010 kl. 12.30.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser