Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2000-08-15
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr.
  • Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 607 (418) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 6,80 (4,70) kronor. Avkastningen på eget kapital var 15,0 (9,0) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 3 685 (5 653 inkl. och 3 699 exkl. överlåtna verksam-heter) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark. Holmen Papers leveransvolymer var höga, orderläget starkt och priserna stabila.
  • Efterfrågan på kartong var stark under första kvartalet. Prishöjningar om 5-7 procent fick effekt från årsskiftet och ytterligare prishöjningar är aviserade av Iggesund Paperboard. Workingtons produktion fungerar nu tillfredsställande efter ombyggnaden under fjärde kvartalet 1999, men leveranserna är fortfarande låga.
  • Försäljningen av Holmens aktier i MoDo Paper AB slutfördes den 9 augusti. Den medför en realisationsvinst om cirka 1 850 Mkr som redovisas i tredje kvartalet.
  • Holmen förvärvade den 12 juli företaget Papelera Peninsular av spanska Unipapel. Köpeskillingen utgjorde cirka 2 000 Mkr på skuldfri bas. Bolaget kommer att ingå i Holmens redovisning fr o m tredje kvartalet.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser