Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2005-02-02

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 653 (2003: 15 816) mnkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 211 (1 451) mnkr.

· Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 14,36 (17,48) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,4 (9,7) %.

· Rörelseresultatet blev 1 860 (2 338) mnkr. Högre leveransvolymer påverkade resultatet positivt medan lägre priser, valutaeffekter samt högre kostnader inverkade negativt.

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade jämfört med föregående kvartal med 200 mnkr till 335 mnkr, främst beroende på höga kostnader i samband med ombyggnads- och underhållsstopp i Iggesund Paperboard, säsongsmässigt högre kostnader och negativa valutaeffekter.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 10 kronor per aktie. Föregående år lämnades en ordinarie utdelning om 10 kronor och en extra utdelning om 30 kronor per aktie.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har fortsatt att öka. Holmen Papers leveranser ökade med 5 % jämfört med föregående år. Prisförhandlingarna i Europa för 2005 pågår fortfarande och bedöms resultera i ökade priser.

· Efterfrågan på nyfiberkartong var fortsatt stabil. Iggesund Paperboards leveranser ökade med 4 % jämfört med föregående år.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser