Svenskarna är bland de bästa i världen när det gäller pappersåtervinning. Men nu föreslår Avfallsutredningen att den framgångsrika svenska modellen ska ersättas med ett nytt och oprövat system. Pressretur som organiserar insamlingen av returpapper för bland annat Holmen vill istället att dagens system ska utvecklas.


Kategorier: Holmen , Holmen Paper , Papper

2013-04-02

Göran Nilsson är VD för Pressretur som arbetar för att Sverige ska ha ett bra insamlingssystem för returpapper. Hans budskap till miljöminister Lena Ek är tydligt.

 

- Låt oss utveckla det system som vi har och som i huvudsak fungerar bra. Med höjda nationella ambitioner och mål, tydligt myndighetsansvar, kriterier och krav för godkännande av insamlingssystemen och kraftfull tillsyn kan vi vidareutveckla pappersåtervinningen. Vi vill ha mer ansvar, inte mindre, säger Göran Nilsson.

 

Miljöministern vill att dagens system ska utvecklas. Håller du med henne?

- Ja, absolut och vi har lanserat ett komplett förslag för hur det ska bli verklighet. Vi anser inte att det uppnås genom att rasera dagens system. Då sänks tempot i utvecklingsarbetet och som många remissinstanser påpekat vet ingen hur snabbt ett nytt system kommer att finnas på plats och hur det kommer att fungera i Sveriges 290 kommuner, säger Göran Nilsson.

 

 Vad tycker du om Avfallsutredningen?

- Jag har suttit i utredningens expertgrupp där vi har haft bra diskussioner, men enmansutredaren har presenterat förslag vad gäller insamlingsansvaret som vi och det övriga näringslivet inte står bakom. Utredarens förslag löser inte heller de problem som han identifierat. Vårt förslag kan till skillnad från utredarens implementeras snabbt och utan de stora risker det innebär att bryta ner ett väl fungerade system. Om riksdagen tar beslut om ett antal viktiga förutsättningar kan vårt förslag sjösättas omedelbart, säger Göran Nilsson.

 

- Vi som är producenter och har organiserat insamling och återvinning sedan 1995  har självklart en mycket kortare startsträcka än 290 kommuner som ska börja   från noll och där varje kommun ska starta ett eget system. Det handlar om ett insamlingssystem som omfattar 40 000 återvinningsbehållare på återvinningsstationer och 25 000 avtal med fastighetsägare om fastighetsnära lösningar. Vi befarar en övergångsperiod på flera år om kommunerna ska ta över insamlingsansvaret och innan vi har ett nytt stabilt system, säger Göran Nilsson.

 

Avfallsutredningen pekar på problem med fulla behållare och nedskräpning vid återvinningsstationerna.  Hur ska man komma till rätta med det?

- Jag förstår att människor blir besvikna om behållaren är full. Vi försöker att beräkna när de ska tömmas så att det inte händer, men vill inte belasta miljön genom att tömma halvtomma behållare Utredaren menar att problemet försvinner om kommunerna får ansvaret, men problemet med att exakt beräkna när behållarna ska tömmas kommer att finnas kvar. Se bara på de soptunnor ute i samhället som kommunerna har ansvar för idag, säger Göran Nilsson.

 

Ett annat problem som utredaren motiverar sitt förslag med är nedskräpningen.  Göran Nilsson menar att Pressretur genom sitt servicebolag, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ständigt arbetar för att förbättra städningen kring behållarna, men att nedskräpningen till stora delar är ett samhällsproblem. Nedskräpningen av våra gator och torg är ett bevis på detta.  Det kommer inte att lösas för att ansvaret flyttas till kommunerna, utan det krävs andra åtgärder från samhället: bättre servicenivå för grovsopor och farligt avfall, hårdare straff för nedskräpning, utbildning i skola och hem med mer.

 

Vilka blir konsekvenserna om Avfallsutredningens förslag blir verklighet?

- Då bryter vi ner ett väl fungerande system och ersätter det med en modell som ingen levande människa vet hur det ska fungera. Undersökningar visar att mer än 90 procent tycker att insamlingen av tidningar fungerar bra. I näringslivet skulle man inte ens diskutera att lägga ner något som kunderna är så nöjda med, säger Göran Nilsson.

 

Pressreturs VD är oroad för råvaruförsörjningen till den svenska pappersindustrin. Där ser han två problem, dels förlorar producenterna kontrollen över kostnaderna för insamlingen och dels förlorar papperstillverkarna kontrollen över kvaliteten och tillförseln på returpapper.

 

- Svenskarna är mycket duktiga på källsortering, inte minst  när det gäller tidningar. Tack vare att vi har olika behållare för olika material och kontroll på hela kedjan får vi in returpapper av hög kvalitet som till mycket stor del blir nya pappersprodukter. Det gynnar miljön och sysselsättningen i Sverige, säger Göran Nilsson.

 

Nu pågår en annonskampanj där ni driver budskapet ”Mer ansvar – inte mindre”, varför gör ni det?

- Annonserna är i första hand riktade till  politiker i  riksdag och regering. Budskapet är att vi är beredda att ta ett större ansvar än idag, bl. a. genom att ta över informationsansvaret från kommunerna. Informationen är den del som konsumenterna tycker fungerar sämst idag, vilket inte är bra då det är genom information som vi kan påverka källsorteringen, särskilt för material som ligger på låga återvinningsgrader, och styra mot mer fastighetsnära återvinning, säger Göran Nilsson.

 

Pressretur och övriga delägare i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har i sitt remissvar till Miljödepartementet redovisat ett fempunktsprogram för att förbättra återvinningen. I programmet föreslås en utbyggd fastighetsnära insamling med en drygt 50-procentig ökning i ett första steg och en stor satsning på upprustning och skötsel av landets återvinningsstationer. Ansvaret för direktinformation till hushållen om källsortering av förpackningar och tidningar skulle överföras till FTI och innebära att FTI:s ansvar för insamlings- och återvinningssystem och information blir enhetlig.

 

- Ett av förslagen är också att en ny myndighet ska inrättas som beviljar tillstånd för att bedriva återvinning. Den kontrollerar att återvinningen sköts på bästa sätt. Om ett företag med tillstånd inte följer avtalet får de betala böter eller så blir vi de av med tillståndet att sköta återvinningen, säger Göran Nilsson.

 

- Kommunerna har efterfrågat större inflytande över återvinningen och därför har vi lanserat ett samverkansavtal. En sådan överenskommelse är redan på plats med Kommunförbundet Stockholms län med ett ramavtal där vi svarar upp mot kommunernas önskemål, säger Göran Nilsson.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019