I samarbete med flera andra stora skogsbolag redovisar nu Holmen sitt arbete med biologisk mångfald på ett helt nytt sätt. Genom tjänsten www.skyddadskog.se blir information om skyddade skogsområden i Sverige lättillgänglig för alla.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog , Hållbarhet

2012-04-18

Holmen redovisar sitt arbete med biologisk mångfald på www.skyddadskog.se


 

Tjänsten visar förutom formella skydd som nationalparker, naturreservat och biotopskydd även bolagens egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna. En samlad bild ges av all skyddad skog som finns hos Holmen, Bergvik, SCA och Sveaskog. Nyckelbiotoperna (områden som enligt Skogsstyrelsens definitioner är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden) som ofta ingår i de skyddade områdena redovisas visas också i kartan. Dessutom beskrivs skogsföretagens arbete med exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter och naturvårdshänsyn.


Frivilliga avsättningar i Sverige omfattar idag tillsammans närmare 1,3 miljoner hektar skog. Utöver de stora skogsföretagens frivilliga avsättningar finns det ytterligare stora arealer avsättningar på privata skogsägares marker, Fastighetsverket, etc. Totalt är 25 procent av den svenska skogen undantagen från skogsbruk genom olika former av formellt skydd och frivilliga avsättningar.


Historiskt har nästan all skog i Sverige någon gång påverkats av avverkning. Den tidiga gruvbrytningen behövde mycket virke, vi värmde våra bostäder med ved i stor utsträckning fram till mitten av 1900-talet. Jordbruket tog skogen i anspråk för svedjebruk och bete och från mitten av 1800-talet växte en skogsindustri fram i hela Sverige. Från att först ha fokuserat på olika typer av naturhänsyn i samband med avverkningen har skogsbruket sedan början av 1990-talet utvecklat arbetet med den biologiska mångfalden där frivilliga avsättningar är en del.


Resultatet av det frivilliga skyddet är idag tusentals värdefulla avsatta skogsområden. Dessa områden varierar i storlek mellan ett halvt hektar och tusen hektar och innefattar urskogsartade skogar med ett stort antal gamla träd och mycket död ved, äldre lövrika skogar, olika typer av sumpskogar men även andra typer av skyddsvärd skog.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019