Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Svenskt skogsbruk tar betydligt större naturhänsyn vid avverkningarna än vad Skogsstyrelsen tidigare trott.  Det framgår av ett pressmeddelande som Skogsstyrelsen släppte den 24 oktober.


Kategorier: Holmen , Holmen Skog

2014-11-14

Skogsbruket har ibland kritiserats för bristfällig miljöhänsyn, men nu visar nya analyser att kritiken har byggt på felaktiga uppgifter. Enligt Skogsstyrelsens tidigare data lämnades enbart cirka 3 procent av planerad avverkningsareal till naturhänsyn. Ny fakta visar att tidigare statistik är underskattad och att den verkliga arealen snarare är det dubbla.  


Felskattningen beror på att hänsynsytor som är större än 0,5 hektar vid avverkningar har antagits tillhöra skogsbrukets frivilliga avsättningar. Därmed har arealen i hänsynsytorna underskattats i tidigare års statistik.


– Det är glädjande att Skogsstyrelsen går ut med nya uppgifter kring vilken naturvårdshänsyn som Svenskt skogsbruk tar. En omvärdering av svenskt skogsbruks naturvårdsarbete är nu möjlig genom att den officiella statistiken ändras, säger Stina Moberg, sektionschef för skogsskötsel på Holmen Skog. Den nya siffran på 6-7% stämmer väl överens med Holmens egna uppföljningar av hur mycket generell hänsyn som tas. 


Utöver naturhänsynen i avverkningarna visar ny fakta från riksskogstaxeringen att mängden död ved och arealen gammal skog fördubblats de senaste 20 åren. Dessutom ökar mängden grova träd, arealen lövrik skog och ädellövskog. Dessa är alla viktiga beståndsdelar i ett skogsbruk med goda förutsättningar för biologisk mångfald.

 

Läs mer
Pressmeddelande från SkogsstyrelsenOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser