Markägarnas inflytande har stärkts i den nya älgförvaltningen och balans mellan fodertillgång och älg är prioriterat.
– Vi ska ha både skogar och älgstammar av god kvalitet, säger Peter Christoffersson, verksamhetsutvecklare inom Holmen Skog viltförvaltning.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2013-09-30

Samtidigt slås det fast att arbetet ska bygga på samverkan. Gemensamt ansvar och dialog ska prägla den nya älgförvaltningen. Holmens skogsmarksinnehav uppgår till 1,2 miljoner hektar och att införa en ny älgförvaltning är en omfattande omställning som berör många intressenter.

 

Peter Christoffersson, verksamhetsutvecklare viltförvaltning inom Holmen Skog– Vi är väl införstådda med att vi inte ensamma kan lösa de här frågorna utan behöver samverka med såväl andra markägare som med jägarna. Att ha en bra dialog och respekt för varandras roller är grunden för långsiktigt bra lösningar, säger Peter Christoffersson, verksamhetsutvecklare inom Holmen Skog Stab Skogsbruk.

 

Hur viktigt är en väl fungerande älgförvaltning för Holmen?

– Årets älgbetesinventeringar visar på fortsatt stora skador. Att minska betestrycket i skogen är en av de allra viktigaste faktorerna för att vi ska klara våra mål om skogsproduktion och biologisk mångfald. Det gäller inte bara Holmen utan svenskt skogsbruk som helhet.

– I dag blir merparten av tallarna svårt skadade av älgbete och trädslag som till exempel rönn har mycket svårt att ens bilda träd. Det är viktigt under årets jakt att vi når avskjutningsmålen.

Nyckelord i den nya älgförvaltningen

  • Faktabaserad. En älgstam som är i balans med betesresurserna är ett övergripande mål. För att få tillförlitliga fakta om situationen ska regelbundna inventeringar av älgstam, skogsskador, fodertillgång med mera göras.
  • Samverkan. Markägare, jägare, myndigheter och organisationer samråder och försöker tillsammans skapa en uthållig älgförvaltning. Markägarna har ett extra ansvar för att driva denna samverkan. Eftersom markägarna bär huvuddelen av kostnader som viltet orsakar har de i den nya förvaltningen fått ökat inflytande.
  • Adaptiv. Att vara adaptiv innebär att ständigt anpassa sig till nya förhållanden. En adaptiv viltförvaltning anpassas hela tiden till nya data från inventeringar av viltskadorna, fodertillgången med mera. Resultaten blir styrande för hur stora viltstammarna bör vara i de olika områdena.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019