En trovärdig och väl fungerande virkesmarknad, det är vad den nya virkesmätningslagen – som träder i kraft 1 mars 2015 – ska bidra till. Vi frågade Andreas Rastbäck som är virkesmarknadschef på Holmen Skog vad den nya lagen innebär.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2015-02-27

 

 • Vad är syftet med den nya lagen?
  Lagstiftningen ska bidra till en trovärdig och väl fungerande virkesmarknad. I den nya lagen tydliggörs att både säljare och köpare ska ha likvärdiga möjligheter att bedöma om utfallet av mätningen är rimligt. Lagen gäller när mätningen ligger till grund för beräkning av priset för virket.
 • Vad är nytt?
  Den tidigare lagen gällde mätning av timmer och massaved av barrträd oavsett vem som säljer och köper. Den nya lagen gäller däremot alla kommersiellt intressanta skogsprodukter, även till exempel trädbränsle. Nytt är även att lagen bara gäller första affärsled, det vill säga då skogsägaren säljer virke från egen mark till någon annan.
 • Hur påverkas den som säljer virke?
  Framför allt är det de företag som mäter virke som påverkas av lagens förändringar. Den som mäter virket ska se till att säljare och köpare får information om resultatet. Det mätande företaget ska även kontrollera mätningen och säkerställa att den klarar lagens krav på precision och noggrannhet. Vid mätningen får bara metoder och teknik användas som visat sig tillförlitliga enligt forskning eller vid praktisk användning.
 • Varför införs den nya lagen?
  Tekniken och metoderna för virkesmätning har utvecklats och det har tillkommit flera nya sortiment, exempelvis lövmassaved och skogsbränsle, som inte fanns när den nuvarande virkesmätningslagen stiftades på 1960-talet. Då mättes allt virke av opartiska virkesmätningsföreningar. I dag mäts skogsprodukterna även av andra aktörer.
 • Hur får säljare reda på resultatet?
  Det mätande företaget skickar liksom tidigare ett mätbesked till säljare och köpare. Den nya lagen anger att mätbeskedet ska skickas till det första affärsledet, det vill säga den skogsägare som säljer virket. Den som köper virket är skyldig att vid beställningen av mätningen uppge namn, adress och personnummer på den som sålt virket. Det är därför viktigt att dessa uppgifter är korrekt angivna i virkeskontraktet. Det är även en fördel om koordinaterna för avlägget, där virke lagras vid väg, är rätt registrerade.
 • Hur kontrolleras mätningen?
  Vid mätningen får bara metoder och teknik användas som visat sig tillförlitliga enligt forskning eller vid praktisk användning. Den nya lagstiftningen säger att alla mätande företag ska ha tydliga rutiner och en egenkontroll av mätningen. Den som sålt virke kan kontakta köparen för att ta reda på var och hur det kommer att mätas, av vem och om företaget klarar kraven i den nya lagen.


Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019