Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Landets virkesförråd fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2012-12-03

Sedan mitten av 1920-talet har Sveriges virkesförråd ökat med 83 procent.

 

– Vi ser att ökningstakten för virkesförrådet är tillbaka på samma nivå som innan stormarna i mitten av 2000-talet, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

 

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige. Taxeringen utförs av SLU i Umeå som producerar statistik och analyser om Sveriges skogar. SLU:s publikation Skogsdata har i år temat skogsodling, skogsvård och avverkning. I den framgår att det under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. Analysen visar bland annat att:

 

  • Andelen självföryngring har minskat, istället är skogsplantering åter den klart dominerande föryngringsmetoden.
  • Hyggesplöjning har upphört helt i svenskt skogsbruk.
  • Röjningsaktiviteten har ökat under 2000-talet.
  • Gallringens andel av den avverkade volymen fortsätter att öka.
  • Betydligt mer lövträd lämnas än tidigare vid gallring och slutavverkning.

 

Läs mer i publikationen Skogsdata 2012 på Riksskogstaxeringens webbplats.

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser