Landets virkesförråd fortsätter att öka och är nu uppe i drygt 3100 miljoner skogskubikmeter. Det visar statistik från Riksskogstaxeringen.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2012-12-03

Sedan mitten av 1920-talet har Sveriges virkesförråd ökat med 83 procent.

 

– Vi ser att ökningstakten för virkesförrådet är tillbaka på samma nivå som innan stormarna i mitten av 2000-talet, säger Jonas Fridman, programchef för Riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

 

Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige. Taxeringen utförs av SLU i Umeå som producerar statistik och analyser om Sveriges skogar. SLU:s publikation Skogsdata har i år temat skogsodling, skogsvård och avverkning. I den framgår att det under perioden 1983-2010 skedde förändringar i hur den svenska skogen etableras, sköts och avverkas. Analysen visar bland annat att:

 

  • Andelen självföryngring har minskat, istället är skogsplantering åter den klart dominerande föryngringsmetoden.
  • Hyggesplöjning har upphört helt i svenskt skogsbruk.
  • Röjningsaktiviteten har ökat under 2000-talet.
  • Gallringens andel av den avverkade volymen fortsätter att öka.
  • Betydligt mer lövträd lämnas än tidigare vid gallring och slutavverkning.

 

Läs mer i publikationen Skogsdata 2012 på Riksskogstaxeringens webbplats.

 

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019