Holmen växlar upp arbetet med att bevara och skydda fornlämningar och andra viktiga kulturmiljöer. Nya karttjänster, utbildningar och bättre planering ska rädda skogens historia för framtida generationer.


Kategorier: Holmen Skog , Människor , Om skog

2016-06-21

Överallt i skogslandskapet finns minnen från förr. Med rätta blicken och rätt kunskap, kan några stenar på marken eller en grop i landskapet göra människans historia levande. Det kan vara rester efter mänsklig aktivitet för hundratals år sedan. Kolmilor och skogskojor, tjärdalar och gravar, odlingsrösen och fångstplatser.

Tyvärr skadas en del av dessa lämningar varje år av skogsmaskiner. Oacceptabelt, menar Olov Norgren, skogsskötselchef på Holmen.
– Varje skada är ett misslyckande och det är bara att erkänna att skogsnäringen inte varit tillräckligt bra på att ta rätt hänsyn när det gäller fornlämningar, säger han.

 

Branschen jobbar sedan ett par år tillsammans med Skogsstyrelsen för att komma tillrätta med problemet. Bland annat har Holmen deltagit i ett projekt i de två nordligaste länen, Norr- och Västerbotten med gott resultat.
– När vi har uppföljningar kan vi se att när vi lyfter fram frågan och jobbar målmedvetet får vi en klart lägre skadenivå.

 

Projektet har nu fått en fortsättning i fler län och Olov Norgren lyfter fram några viktiga lärdomar.
– Det gäller att informationen om lämningarna finns med i hela kedjan, från planering till dem som utför jobbet. Det låter självklart, men just informationsmissar är en viktig orsak till att det blir fel.

 

Det är också en kunskapsfråga. De som arbetar i skogen måste veta hur fornlämningar ser ut och hur de ska skyddas. Holmen har därför utbildat maskinförare som jobbar med skörd och markberedning. En satsning som fortsätter i år.

 

Skogsbruket har också, i dialog med Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, tagit fram branschgemensamma riktlinjer för hur arbete intill forn- och kulturlämningar ska gå till. Holmen har även infört en extra kontroll av direktiven för de trakter som berörs av fornlämningar inför skörd och markberedning för att säkerställa att informationen är komplett.
– Det ger våra produktionsplanerare ytterligare en påminnelse om att de måste ta särskild hänsyn när de planerar och utför jobbet.

 

Ett dilemma är att mörkertalet är stort. Stora delar av de svenska skogarna har inte inventerats, och enligt Skogsstyrelsen är de flesta fornlämningar inte registrerade eller utmärkta på någon karta. Olov Norgren är ändå hoppfull inför framtiden.
– Det finns ingen konflikt mellan att driva ett effektivt skogsbruk och samtidigt ta hänsyn till kulturlämningar. Det är ändå små områden det handlar om i normalfallet.

 

Han ser också ett ökat intresse för kulturmiljövården.
– Generellt finns både intresse och en god kunskap om kultur- och fornlämningar hos de entreprenörer som gör jobbet. Många skogsägare tycker också att det är intressant att veta vad som finns på deras marker och vill värna både natur och kultur, säger Olov Norgren.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019