Uppdaterat: den 14 mars avslutades avvikelsen.

Certifieringsorganet DNV GL har informerat Holmen Skog om en allvarlig avvikelse från FSC-certifieringen på verksamheten i Strömsunds kommun. Enligt DNV GL har företaget vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden i samband med planering av skogar som ska skördas i området.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2017-01-04

Den 14 mars träffade Holmen Skog representanter från certifieringsorganet DNV GL med anledning av den allvarliga avvikelsen från FSC-certifieringen på verksamheten i Strömsunds kommun.
Holmen informerade om de åtgärder företaget vidtagit huvudsakligen i form av:
- Alla områden som ska skördas naturvärdesinventeras på nytt.
- Medarbetare i området får förstärkt utbildningen i bedömning av höga naturvärden.
- Rutiner som gäller för eskalering vid svåra bedömningar förtydligas.
DNV GLs revisor bedömde att åtgärderna var bra och beslöt sig för att avsluta avvikelsen.

 

Bakgrund:
Skogsstyrelsen har nyligen konstaterat att det är särskilt utmanande att inventera och bedöma naturvärdena i Strömsund och övriga nordvästra Sverige på grund av områdets speciella karaktär. Detta beskrivs utförligt i rapporten ”Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper” utgiven av Skogsstyrelsen. Där framgår att den nuvarande vedertagna modellen för naturvärdesbedömning är svår att tillämpa i den här delen av landet och behöver utvecklas.
 
Holmen eftersträvar att bruka skogen hållbart och har som mål att alla djur och växter i skogslandskapet ska kunna fortleva.
 
   - Skogarna i närheten av Strömsund har ett rikt djur- och växtliv. Vi på Holmen är väl medvetna om områdets höga naturvärden och tar stor hänsyn till detta. Vi har till exempel frivilligt avsatt 35 procent av skogen i området. Det kan jämföras med de 5 procent som våra certifieringar kräver, säger Mathias Westerlund, regionchef på Holmen Skog i region Nord.
 
Under de senaste åren har Holmen vidtagit ett stort antal åtgärder för att säkerställa att rätt naturvärdesbedömningar sker. Bland annat har naturvårdsspecialister anställts, rutiner förbättrats och nya bedömningar av naturvärden gjorts på ett stort antal områden i Strömsund.
 
   - Vi arbetar på alla plan med att förbättra naturvårdsarbetet, från åtgärder i varje enskilt område till att delta i utvecklingsarbetet av riktlinjer på regional och nationell nivå. När det gäller området i Strömsund har vi en dialog med Skogsstyrelsen om att tillsammans utveckla bedömningskriterierna för att på bästa sätt identifiera skyddsvärd skog, säger Mathias Westerlund.
 
Inom den närmaste tiden kommer Holmen att skörda fem skogsområden i den nordvästra delen av Strömsunds kommun, där naturvården är säkerställd. För övriga skogar i området kommer företaget i samarbete med Skogsstyrelsen göra nya bedömningar av vilken naturhänsyn som krävs.

Holmen Skog arbetar med att korrigera bristerna i det specifika området för att komma till rätta med den allvarliga avvikelsen inom tre månader. I enlighet med certifieringsreglerna granskar då DNV de vidtagna åtgärderna och avgör om de har haft avsedd effekt.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019