Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat och EU:s ålförordning pekar på åtgärder som minskat fiske, minskad dödlighet i kraftverk och utsättning av importerade ålyngel för att vända utvecklingen. För att studera och förbättra ålens möjligheter till överlevnad deltar Holmen i forskningsprojektet Krafttag ål.


Kategorier: Holmen Energi , Hållbarhet

2016-10-03

Jan Lidström

"För att kunna genomföra verkningsfulla insatser och samtidigt bedriva en effektiv förnyelsebar energiproduktion är det viktigt att vi ökar kunskapen om ålarnas beteende", berättar Jan Lidström, Holmen Energi.

Krafttag ål genomförs i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten, där forsknings- och kunskapsföretag Energiforsk är sammanhållande för programmet. Kraftindustrin har inom ramen för EU:s åldirektiv gemensamt tagit initiativ till att genomföra såväl forskning- och utvecklingsinsatser som konkreta åtgärder vid kraftverk för att öka överlevnaden för utvandrande ål. 

Målet med projektet som inleddes 2011 är att lärasig mer om ålens beteende, minska dödligheten vid vandring förbi kraftverk samt hitta tekniska och ekonomiskt genomförbara förändringar vid kraftverken. 

Holmen deltar i utvecklingsdelen som syftar till att öka kunskaperna om tekniska lösningar i vattenkraftverken för förbättrad nedströmspassage och studera vilka faktorer som påverkar ålens utvandring. Under hösten 2016 påbörjas fältförsök i både Motala ström och Göta älv, där utvandrande ål följs med radiosändare för att se hur och när de rör sig. Motala ström räknas som ett av viktigaste uppväxtområden för ål i Sverige och Holmen äger de två första vandringshindren från Braviken och upp till sjön Glan. 

"Genom tekniska lösningar och en anpassad drift av kraftverken, till exempel med skonsammare körning under perioder med stor ålvandring, kan vi förhoppningsvis förbättra förutsättningarna för ålen. Utmaningen är att hitta rätt lösningar, både för ålen och för en hållbar energiproduktion", säger Jan Lidström. 

Holmen är hel- eller delägare i 21 vattenkraftverk och fyra vindkraftsparker. 2015 uppgick energiproduktionen till drygt 1 400 GWh, varav de två helägda vattenkraftverken i Motala ström producerade 122 GWh. 

För mer information om projektet, besök Krafttag åls webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Lidström, strategisk planering vattenkraft Holmen Energi, tel. 076-774 55 15.Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019