Tillsammans med tretton andra skogsföretag och organisationer står Holmen bakom en policy för att begränsa allvarliga körskador i skogen. Initiativet är ett led i den långsiktiga satsningen på ett hållbart skogsbruk.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog , Hållbarhet

2012-02-27

Markskador till följd av maskinell avverkning är ett problem på vissa delar av skogsmarken. Genom ökad kunskap om sjöars och vattendrags ekologi och hur skogsbruksåtgärder påverkar dessa miljöer ges bättre möjligheter att begränsa skador och negativ miljöpåverkan.

 

Den gemensamma policyn redovisar en rad exempel på sådant som ska undvikas:

 • körning i och i direkt anslutning till vatten
 • körskador som leder till ökad slamtransport
 • dämning som leder till försumpning och översvämning
 • körning i torvmarker nära vatten
 • körning i lämnad naturvårdshänsyn
 • körning som försämrar framkomlighet på frekvent använda stigar
 • körning som försämrar upplevelsevärden i viktiga rekreationsområden
 • körskador på kulturhistoriska lämningar

 

Policyn bygger på ett förslag från en arbetsgrupp som Skogsbrukets vattenråd tillsatte 2009. Målet var att skapa samsyn om vad en körskada är och hur den på bästa sätt kan undvikas. Tillsammans med Holmen står följande företag och organisationer bakom policyn: Bergvik Skog, Korsnäs, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skogsägarna Norrskog, SCA, Skogsindustrierna, SMF Skogsentreprenörerna, Stora Enso, Sveaskog, Svenska Kyrkan, Södra.

 

Ladda ner policynHolmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019