”Vi närmar oss den vision om den fossilfria fabriken som vi har levt med och som styrt våra investeringar under en längre tid. Den sodapanna, som vi tog i drift våren 2012, blir bättre och bättre trimmad samtidigt som en ökande massaproduktion också ökar vår energiproduktion” säger brukschefen Olov Winblad von Walter.

2014-06-13

Den fossilfria fabriken: Iggesund nära visionen

Iggesunds Bruks nya sodapanna – en investering på 2,3 miljarder SEK som stod färdig i juni 2012 –  är en av de grundläggande förutsättningarna för att kunna driva bruket helt utan fossila bränslen. 

I mitten av april kunde Iggesund Paperboards kartongfabrik Iggesunds Bruk under en tid drivas enbart med bioenergi och dessutom producera nästan hela sitt behov av elektricitet. Andra viktiga inslag i visionen för Iggesunds Bruk är att utsläpp till luft och vatten ska vara så låga att de är i världsklass för jämförbara tillverkare. Dessutom ska ett minimum av restprodukter föras till deponi. 

Iggesunds Bruk är ett av världens mest välinvesterade integrerade kartongbruk. Den nya sodapannan var brukets dittills största investering, 2,3 miljarder SEK, också en förutsättning för att stegvis kunna öka massaproduktionen från tidigare 350 000 ton om året till 420 000 ton. 

”Vår process för massatillverkning, sulfatprocessen, innebär att vi frilägger cellulosafibrerna som utgör hälften av trädet. Den andra halvan består av träets bindemedel, mestadels ett energirikt ämne som heter lignin, förbränner vi i sodapannan och det ger tillräckligt med både ånga och elektricitet som täcka vårt energibehov till mer än 90 procent” fortsätter Olov Winblad von Walter. 

Men det är inte bara i en fossilfri energiförsörjning som sodapannan vid Iggesunds Bruk sätter sin prägel. När pannans drift stabiliserats visar det sig att stoftutsläppen från Iggesunds Bruk, som redan tidigare var låga, har halverats. Svavelutsläppen, som bidrar till försurningen av omgivande marker, har också minskat med drygt 80 procent från redan tidigare låga nivåer. 

För drygt ett år sedan gjorde Iggesunds kartongfabrik i Workington, UK, ett radikalt byte av energikälla. Från att ha drivit fabriken med fossil naturgas bytte man till att driva fabriken med bioenergi. För att genomföra detta krävdes en investering på 1,1 miljarder SEK i en ny biopanna. Idag är fabriken helt driven av bioenergi och förutom att man täcker sitt eget energibehov så levererar man också fossilfri elektricitet till det engelska elnätet. 

”Ett av de mål som styr våra investeringar är långsiktig hållbarhet Investeringarna i både Iggesund och Workington är resultatet av det tänkandet”, säger Staffan Jonsson, Teknisk Direktör inom Holmen-koncernen där Iggesund ingår. 

Holmen-koncernen anses vara ett av världens 100 mest hållbara företag enligt Förenta Nationernas hållbarhetsindex Global Compact Index.

 Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019