Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

I början av januari startade Holmens sågverk i Braviken. BravikenGran är vårt namn på avverkningsrätter som ska försörja Braviken med gran, såväl sågverk som pappersbruk.


Kategorier: Holmen Skog , Om skog

2011-01-17

När du säljer BravikenGran ställs Holmens skogliga kunnande och

resurser till ditt förfogande. För oss är BravikenGran högprioriterat och vi vill att du ska märka det. Du får:

 

  • Ett mycket konkurrenskraftigt grantimmerpris. Vår prislista är marknadsledande. Närheten till pappersbruket ger oss också möjlighet att betala bra för massavedsdugliga grantimmervrak.
  • Förmånliga betalningsvillkor och möjlighet till dellikvider. Du får ränta på förväntat netto från sex månader efter kontraktsdatum. Oavsett om avverkningen gjorts eller inte.
  • En personlig skoglig rådgivare och kostnadsfri skoglig rådgivning.
  • Behandling mot rotröta när avverkningen sker under känslig tid av året.
  • Prioriterad avsättning i händelse av storm eller liknande.
  • Enkelhet med en kontaktperson som köper samtliga normalt förekommande virkessortiment inklusive aktuella bränslesortiment.
  • Enkel, tydlig och fullständig redovisning av alla intäkter och kostnader på avverkningen.

 

 

Vi erbjuder totalentreprenad för återbeskogning. Efter avverkning-en ser vi till att du får ny skog, med hjälp av kunnig personal, välkända metoder och gott plantmaterial. Vill du certifiera ditt Skogsbruk kan du göra det under Holmens paraply. Du får en premie för det certifierade virket.

 

Du kommer dessutom att få fortlöpande information om Holmen och Bravikens Sågverk, förtur till studiebesök och skogliga studieresor samt andra arrangemang för våra leverantörer.

 

Det är många skogsbestånd som passar för BravikenGran men inte riktigt alla. För att kvalificera sig för BravikenGran ska skogsbeståndet innehålla gran och timmer, ha god

tillgänglighet och vara av medelstor till stor storlek.

 

 

 Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser