Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal, inkluderande att säkerställa utförande, administration och betalning samt framföra eller hantera krav. Personuppgifter behövs även för diverse affärsrelaterade kontakter före, under och efter de avtalade prestationerna.


Med avtal avses här ett flertal typer av avtal, exempelvis avtal om inköp, försäljning, samarbeten, fastighetsrelaterade frågor samt sponsring och jakt. För avtal med skogsägare gäller flera särskiljande drag varför vi beskriver dessa behandlingar separat, se här.

I de flesta fall är behandlingen kopplad till fullgörandet av avtal där vår avtalspart är ett bolag men där personuppgifter behandlas för företrädare av det bolaget. Vår lagliga grund för dessa behandlingar är en intresseavvägning där företrädarnas intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än vårt berättigade intresse av fullgöra avtal med bolag för vilken den registrerade är förträdare.

I vissa fall är den registrerade personligen vår avtalspart, exempelvis då verksamhet bedrivs som enskild firma. Vår lagliga grund för dessa behandlingar är fullgörande av ingångna avtal i vilket den registrerade är part.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018