Holmen behandlar personuppgifter avseende medarbetare och besökare på våra produktionsanläggningar och kontorsbyggnader för flera ändamål.


Personuppgiftsbehandlingar vid Holmens byggnader och områden kan ske genom användning av passersystem, besökslistor och mötesbokningar samt säkerhetsrelaterad kamerabevakning. På samtliga produktionsanläggningar förekommer även produktionsrelaterad kamerabevakning.

Där ständig kamerabevakning sker finns skyltar på plats som utpekar förekomsten av kamera. Vid ingången till dessa områden finns information tillgänglig om kamerabevakningen, inkluderande kontaktuppgifter, hur gallring sker samt särskilt angivet om ljud spelas in. Uppgifter som samlas in genom kamerabevakning gallras ofta omedelbart (d.v.s. det sker ingen lagring överhuvudtaget) eller med korta och frekventa gallringsperioder. Det gäller förutsatt att inte inbrott, olycka eller annan omständighet motivera att film bevaras för utredningsändamål. Uppgifterna kommer inte att överföras till annan mottagare med undantag för polismyndighet för att utreda brott.Uppgifterna kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande.

Behandlingar sker i flera fall för att fullgöra rättsliga förpliktelser, främst arbetsmiljölagen.

I många fall sker dessa behandlingar även med stöd av intresseavvägning där den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än Holmens berättigade intressen av att kunna säkerställa fysisk säkerhet för person och egendom samt för att möjliggöra utförande av arbetsuppgifter (t.ex. mötesbokningar).

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019