Holmen behandlar personuppgifter avseende aktieägare och andra personer i samband med aktierelaterade frågor.


I anslutning till att stämma hålls i Holmen AB behandlas uppgifter om aktieägare för att kunna genomföra stämman och tillhörande frågor såsom information, röstning och aktieutdelning. På begäran av aktieägare kan även uppgifter om ombud eller medföljande gäst komma att behandlas.

Då Holmen AB (publ) är ett börsnoterat bolag gäller särskilda regler avseende hantering av insiderinformation. Personer som på grund av innehav, position eller relation anses ha en insynsställning ska noteras hos Finansinspektionen medan personer som vid viss tidpunkt har tillgång till insiderinformation ska noteras i en särskild loggbok som förs av bolaget. Detta leder till behov att behandla sådana personers personuppgifter.

Behandling med koppling till årsstämma och till insiderregler sker för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Laglig grund för behandling i anslutning till årsstämman är i vissa delar även en intresseavvägning där aktieägarnas intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än Holmens berättigade intresse av att genomföra en stämma på ett säkert och ordnat sätt.

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019