Holmen-koncernen med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.


Här ger vi information om de generella aspekter som gäller för samtliga behandlingar inom Holmen.

Dessutom ges mer specifik beskrivning för kategorierna marknadsföring, avtalsparter och affärskontakterskogsägare, arbetssökande och anställda där ändamål, laglig grund och gallring samt personuppgiftsansvar varierar.

Vilka uppgifter som avses

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. I stort sett samtliga behandlingar omfattar dock kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

I de fall en registrerad person är vår avtalspart behandlas även ärenderelaterad information samt uppgifter nödvändiga för att hantera betalningar. I vissa fall behandlas uppgifter om den registerades kund- och/eller leverantörssegment. Det förekommer även behandlingar av fastighetsrelaterade uppgifter.

Hur vi samlar in uppgifter

Vi samlar in personuppgifter som lämnas av den registrerade frivilligt. Det kan ske genom kontakter via möten, email, telefon och andra sätt. Vi samlar även in uppgifter om du använder våra webbformulär och genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare, se vidare på www.holmen.com/cookies.

Uppgifter kan dessutom kompletteras och uppdateras med information från allmänt tillgängliga källor, exempelvis offentliga register som SPAR och Fastighetsregistret. I vissa fall köps uppgifter från bolag som sammanställer register.

Ändamål, laglig grund och gallring

Ändamål med en behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter; för fastställande av laglig grund avseende en behandling men även för bedömningar av vilka uppgifter som behandlas, vilka personer som ges behörighet till uppgifter samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och med vilken laglig grund vi gör detta beskrivs uppdelat utifrån de olika relationer Holmen-koncernen har till dig som registrerad, se menyn.

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Undantag från gallring kan ske om Holmen behöver uppgifterna för att följa lagkrav eller för att bevaka Holmens rättsliga intressen.

Skydd och säkerhet

Holmen vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter sparas i databaser skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Interna dokument anger hur behandling av personuppgifter ska ske. Åtgärderna granskas och testas regelbundet.

Vilka Holmen-bolag som är personuppgiftsansvariga

Beroende på vilken verksamhet en behandling hänförs till kan ansvaret ligga hos olika bolag inom koncernen. Avgörande för ansvar är vilket eller vilka bolag som bestämmer syftet med en behandling och hur behandlingen ska ske. I många fall finns ett gemensamt ansvar för Holmen-bolag och dessa bolag har därför ingått ett arrangemang för skydd av personuppgifter. Holmen har en gemensam hantering av frågor om personuppgiftsbehandling, se nedan.

Vilka vi delar uppgifterna med

Holmen-koncernen har flera koncerngemensamma funktioner och dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Dina personuppgifter kommer endast behandlas av ett begränsat antal personer med särskild behörighet som behöver uppgifterna för att utföra de identifierade ändamålen.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till leverantörer som vi använder för olika tjänster. Främst avser det leverantörer vi använder för att sköta drift och underhåll av våra IT-system. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till externa leverantörer om och i den mån det är nödvändigt. I de fall vi anlitar andra för att hantera personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden) ingår vi avtal för att säkerställa säker och laglig hantering av dina personuppgifter.

Om Holmens behandling av dina personuppgifter innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES vidtas åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och laglig hantering.

Holmen kan komma att lämna dina personuppgifter till polis eller annan myndighet om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, för att tillvarata Holmens rättsliga intressen eller för att utreda, upptäcka eller förebygga bedrägerier, andra brott eller säkerhetsproblem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall rätt till radering av uppgifter. Du kan begära begränsning av vilka uppgifter som behandlas och du kan invända mot vissa typer av behandlingar. Avseende personuppgifter som du själv tillhandahållit oss kan du ha rätt att kräva att dessa uppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. 

En begäran om information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till eller vilken din relation är till Holmen, som exempelvis kundkontakt, arbetssökande eller skogsägare. Vi kan behöva efterfråga ytterligare dokumentation och uppgifter för att säkerställa att det är rätt person som gör en begäran.

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, begäran om information eller invändningar. Kontaktuppgifter finns nedan. Ditt ärende kommer skyndsamt att vidarebefordras till rätt del av koncernen.

Hit du kan vända dig

Kommunikation till oss avseende behandling av personuppgifter sker till:

Holmen AB
Box 5407, 114 84 Stockholm
telefon: 08-666 21 00 

GDPR@holmen.com

Du har alltid rätt att framföra klagomål om personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten:

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
telefon: 08-657 61 00 
datainspektionen@datainspektionen.se

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018