Holmen-koncernen med dotterbolag samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning.


Här ges information om de generella aspekter som gäller för samtliga behandlingar inom Holmen.

Dessutom ges mer specifik beskrivning för olika kategorier (se menyn till vänster) avseende ändamål, laglig grund och gallring.

Vilka uppgifter som avses

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter som behandlas kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. I stort sett samtliga behandlingar omfattar dock kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post.

I de fall en registrerad person är vår avtalspart behandlas även ärenderelaterad information samt uppgifter nödvändiga för att hantera betalningar. I vissa fall behandlas uppgifter om den registrerades kund- och/eller leverantörssegment. Det förekommer även behandlingar av fastighetsrelaterade uppgifter.

Hur Holmen samlar in uppgifter

Holmen samlar in personuppgifter som lämnas av den registrerade frivilligt. Det kan ske genom kontakter via möten, e-post, telefon och andra sätt. Insamling av uppgifter sker även om du använder våra webbformulär och genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare, se vidare på www.holmen.com/cookies.

Uppgifter kan dessutom kompletteras och uppdateras med information från allmänt tillgängliga källor, exempelvis offentliga register som SPAR och Fastighetsregistret. I vissa fall köps uppgifter från bolag som sammanställer register.

Ändamål, laglig grund och gallring

Ändamål med en behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter. Utifrån angivet ändamål sker fastställandet av laglig grund för en behandling men även bedömningar av vilka uppgifter som ska behandlas, vilka personer som ska ges behörighet till uppgifter samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål Holmen behandlar dina personuppgifter för och med vilken laglig grund det sker beskrivs uppdelat utifrån de olika relationer Holmen-koncernen har till dig som registrerad, se menyn till vänster.

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Undantag från gallring kan ske om Holmen behöver uppgifterna för att följa lagkrav, såsom redovisningskrav avseende skatt och bokföring, eller för att bevaka Holmens rättsliga intressen, exempelvis kopplat till personal-, miljö- eller fastighetsfrågor.

Skydd och säkerhet

Holmen vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter sparas i databaser skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Interna dokument anger hur behandling av personuppgifter ska ske. Åtgärderna granskas och testas regelbundet.

Vilka Holmen-bolag som är personuppgiftsansvariga

Beroende på vilken verksamhet en behandling hänförs till kan ansvaret ligga hos olika bolag inom koncernen. Avgörande för ansvar är vilket eller vilka bolag som bestämmer syftet med en behandling och hur behandlingen ska ske. Holmen har ett internt arrangemang för skydd av personuppgifter och en gemensam hantering av frågor om personuppgiftsbehandling, se nedan.

Vilka Holmen delar uppgifterna med

Holmen-koncernen har flera koncerngemensamma funktioner och dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Dina personuppgifter kommer endast behandlas av ett begränsat antal personer med särskild behörighet som behöver uppgifterna för att utföra de identifierade ändamålen.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till leverantörer som Holmen använder för olika tjänster. Dina uppgifter lämnas endast ut till externa leverantörer om och i den mån det är nödvändigt. I de fall andra parter anlitas för att hantera personuppgifter för Holmens räkning (personuppgiftsbiträden) ingås avtal för att säkerställa säker och laglig hantering av dina personuppgifter.

Om Holmens behandling av dina personuppgifter innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES vidtas åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och laglig hantering.

Holmen kan komma att lämna dina personuppgifter till polis eller annan myndighet om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, för att tillvarata Holmens rättsliga intressen eller för att utreda, upptäcka eller förebygga bedrägerier, andra brott eller säkerhetsproblem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Holmen behandlar om dig. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall rätt till radering av uppgifter. Du kan begära begränsning av vilka uppgifter som behandlas och du kan invända mot vissa typer av behandlingar. Avseende personuppgifter som du själv tillhandahållit Holmen kan du ha rätt att kräva att dessa uppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan.

En begäran om information om vilka personuppgifter om dig som Holmen behandlar ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. För att kunna hantera din begäran behöver det vara tydligt i vilken relation till Holmen det sker (exempelvis som kundkontakt, arbetssökande eller skogsägare) och vilket eller vilka bolag inom Holmen-koncernen som berörs. Specificera också gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Ytterligare dokumentation och uppgifter kan behövas för att säkerställa att det är rätt person som gör en begäran.

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, begäran om information eller invändningar. Kontaktuppgifter finns nedan. Ditt ärende kommer skyndsamt att vidarebefordras till rätt del av koncernen.

Hit du kan vända dig

Kommunikation till oss avseende behandling av personuppgifter sker till:

Holmen AB
Box 5407, 114 84 Stockholm
telefon: 08-666 21 00
GDPR@holmen.com

Du har alltid rätt att framföra klagomål om personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten. Som registrerad kan du välja vilket lands tillsynsmyndighet du vill kontakta.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019