Holmens strategi är att äga skog och krafttillgångar samt driva och utveckla industriell verksamhet inom kartong, papper och trävaror. De stora och förnybara skogs- och krafttillgångarna ska ge stabil intjäning som ökar över tid.


Storskalig industriverksamhet i effektiva anläggningar ska ge god lönsamhet genom förädling av skogsråvara till högpresterande konsumentkartong, kostnadseffektivt  tryckpapper och trävaror för snickeri- och byggindustri.

PDF icon Holmens strategi, finansiella mål och utfall samt hållbarhetsmål och utfall

 

Strategisk inriktning 

Skog

Aktivt skogsbruk

Intjäningen och det framtida värdet på Holmens skogsinnehav ska ökas genom aktivt och hållbart skogsbruk, tydligt kostnadsfokus samt vidareutveckling av metoder, teknik och kompetens. Positionen på virkesmarknaden och stordriftsfördelar ska bidra till industriverksamhetens konkurrenskraft. 

Energi

Långsiktig vattenkraft

Vattenkraften ska förvaltas med fokus på långsiktig lönsamhet. Möjligheterna att utveckla vindkraft på egen mark ska bevakas för att kunna utnyttjas när det bedöms ge god lönsamhet.

Kartong

Organisk tillväxt

Positionen som marknadsledare i Europa inom högpresterande kartong för konsumentprodukter ska befästas genom produktutveckling samtidigt som möjligheterna att växa globalt tillvaratas. Välinvesterade produktionsanläggningar som är självförsörjande på energi ger konkurrenskraftiga tillverkningskostnader och möjlighet att växa genom kompletterande investeringar.

Papper

Specialisering

Holmen ska växa inom magasin- och bokpapper genom att erbjuda kunderna ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella produkter samtidigt som tidningspapper ska minskas. Den strukturella nedgången i marknaden kräver ständigt fokus på kostnader samtidigt som marknadspositionen kontinuerligt behöver utvecklas. 

Trävaror

Storskalig integrerad

produktion

Kostnadseffektiv produktion av högkvalitativa trävaror för snickeri- och byggindustri baserat på en stark organisation för virkesanskaffning, storskalig produktion och samlokalisering med koncernens pappers- och kartongbruk. Försäljningen till närmarknader ska höjas genom ökad förädling. 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018