Konstverk av kartong

Kartong

I Holmen producerar vi kartong för förpackningar inom premiumsegmentet. Kundgrupperna är breda men har en sak gemensamt, de söker spårbara och hållbara produkter av hög och jämn kvalitet som säkerställer stabila resultat i kundens produktionsprocess.

Till iggesund.com

Vår kvalitetskartong marknadsförs under varumärkena Invercote och Incada som båda tillverkas av färsk fiber. Att de tillverkas av färsk fiber ger produkt- och miljömässiga fördelar, exempelvis högre styrka, bättre ljushet och neutral doft- och smakpåverkan. Tack vare kartongens egenskaper går det att tillverka attraktiva och flexibla förpackningar som design- som funktionsmässigt ersätter äldre generationers fossilbaserade förpackningar.

Invercote och Incada tillverkas vid kartongbruk i Iggesund i Sverige, samt Workington i England. Båda bruken är spårbarhetscertifierade och råvaran kommer uteslutande från hållbart brukade skogar. Anläggningarna är till stor del självförsörjande på förnybar energi. Dessutom bildar Iggesunds bruk kombinat med Iggesunds sågverk, vilket innebär att alla delar av trädet tas om hand direkt på plats. Flis från sågverket blir råvara i massaproduktionen medan bark och sågspån blir biobränsle som omvandlas till energi och fjärrvärme. Genom att överskottsvärmen från bruket används vid torkningsprocesserna sluts cirkeln.

Vi utvecklar våra produkter kontinuerligt och i nära samarbete med våra kunder. Ett exempel på detta är vårt mångåriga samarbete med Apple som har utvecklats till ett partnerskap inom innovation och hållbara förpackningar.

Våra kunders behov av support och snabba leveranser prioriteras högt och vi erbjuder kvalificerad rådgivning före, under och efter kundens produktionsprocess. Servicecenter med lager och arkningsanläggningar säkerställer korta leveranstider och lokal distribution. En del i serviceerbjudandet är att vi erbjuder miljödokumentation samt tillgång till analys vid lukt- och smaklaboratoriet vid Iggesunds bruk, vårt ackrediterade laboratorium för sensorisk och kemisk analys. Detta i kombination med vidareförädlingsmöjligheterna vid vår lamineringsanläggning i Strömsbruk gör att vi erbjuder kundanpassade produkter som uppfyller de allra högst ställda kraven.

Intresserad av kartong?

Läs mer om Invercote och Incada på produktsajten iggesund.com.

Till iggesund.com

Iggesund Paperboard

Kartong inom premiumsegmentet för konsumentförpackningar. Produktionen vid ett svenskt och ett engelskt bruk uppgår till 0,5 miljoner ton per år.

20% av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområde Kartong.

 

Nyckeltal

Mkr 2019 2018 2017
Nettoomsättning: 6 229 5 785 5 526
Rörelseresultat*: 435 689 764
Investeringar: 421 471 375
Sysselsatt kapital: 5 589 5 316 5 433
Medelantal årsanställda, st: 1 286 1 346 1 383
Leveranser, 1000 ton: 538 525 526

* Exkl. jämförelsestörande poster

Kartongbruk

Iggesunds bruk

Iggesunds bruk har en månghundraårig historia och började som ett järnbruk. I dag är det ett modernt integrerat kartongbruk som tillverkar homogen blekt kartong av kemisk massa. Produktfamiljen som produceras här heter Invercote och används för grafiska produkter och förpackningar av högsta kvalitet. Exklusiva förpackningar för parfym, choklad, vin, sprit är exempel på användningsområden. Med den närliggande lamineringsanläggningen i Strömsbruk erbjuds en hög grad av vidareförädling.

  • Råvara: Barr- och lövmassaved
  • Process: Sulfatmassa
  • Produkter: Flerskiktskartong gjord av blekt kemisk massa (SBB)
  • Varumärken: Invercote

Workingtons bruk

Workingtons bruk är Storbritanniens enda tillverkare av falskartong gjord av blekt mekanisk massa med ytterskikt av blekt kemisk massa. Produktfamiljen Incada som tillverkas i Workington används till bland annat till förpackningar för konfektyr, kosmetika, vin, sprit, frysta och torra livsmedel, tobak, gratulationskort och omslag.

  • Råvara: Granmassaved och inköpt sulfatmassa
  • Process: TMP
  • Produkt: Flerskiktskartong, ytskikt av kemisk massa, kärna av mekanisk massa (FBB)
  • Varumärke: Incada